ប្រព័ន្ធដំណោះស្រាយបដិសណ្ឋារកិច្ច

hotelHMS InfoTech នាំជូនអ្នកនូវជ្រុងមូយនៃការសម្រេចចិត្ត តាមរយៈកម្មវិធី Hotelogix,​ ដែល​មាន​​លក្ខណៈ​ ‘ងាយ​ស្រួល​​ក្នុងការធ្វើតាម & សាមញ្ញ​ក្នុងការប្រើប្រាស់’ cloud based solution ដែល​ផ្តល់ជូន​នូវអ្វី​ដែល​លោកអ្នក​ត្រូវការ មានដូចជា​កម្មវិធីបំរើរការ​យ៉ាងរលូន​ក្នុងអាជីវកម្មសណ្ឋាគារ​​របស់លោកអ្នក។
Hotelogix គីជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិដែលងាយស្រួលប្រើជាងគេលើពិភពលោក។ ដោយ​ផ្តោត​ទៅលើ​កម្មវិធី ដែលមានលក្ខណៈសេវាកម្ម (SaaS), Hotelogix​ បង្ហាញពីភាពសាមញ្ញ នៃជម្រើស ចំនាយ​តាម​តម្រូវការ ដែលអាច​អោយលោកអ្នក​ចាប់ផ្តើច​រីករាយ​ជាមួយ​គុណសម្បត្តិ​ដែលគ្មានដែនកំនត់ទៅលើកម្ចី ហើយគ្មាន​ការ​ចំនាយ​បន្ថែម​លើ​ហេដ្ឋា​រចនាសម្ព័ន្ធ។ ការចំនាយចំពោះ Hotelogix Solution​​ មាន​សមសភាព​ទូលំទូលាយ​ ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ អាចប្រើ​បានជាមួយ​ទ្រព្យសម្បត្តី​ច្រើនប្រភេទ និង រូបិយប័ត្រ ច្រើន​ប្រភេទ ហើយ​អាច​គ្រប់គ្រង​ទីតាំងច្រើនផ្សេងគ្នា។ ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តការ រួមបញ្ចូលគ្នា​ នៃទ្រព្យសម្បត្តិ រួមបញ្ចូលទាំង ការកក់ទុក ការទទួលភ្ញៀវ ការ​ថែទាំ ស្ប៉ា ភោគនីយដ្ឋាន ការកក់ទុក​ជាក្រុម ប្រព័ន្ជលក់ដូរ ព្រមទាំង​រួមបញ្ចូល​ជាមួយ​គេហទំព័រ​របស់សណ្ឋាគា​រទៀតផង។